DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC SỰ KIỆN » Tin tức nhà trường

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2018- 2019

Thứ tư - 07/11/2018 15:56 | Số lượt xem: 907
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục Thành phố nói chung và của nhà trường nói riêng, nhằm góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 2. Yêu cầu - Công tác PBGDPL phải đúng chủ trương, đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục. - PBGDPL phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, hiệu quả và phù hợp; hình thức, biện pháp PBGDPL phải được đổi mới thường xuyên. Việc lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng theo hướng kết hợp thực tiễn, học đi đôi với hành. Ngoài việc cung cấp thông tin pháp luật, công tác PBGDPL còn phải vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) và học sinh (HS) chấp hành pháp luật. - Gắn chặt hơn nữa công tác PBGDPL với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong các môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ. - PBGDPL phải phù hợp với đặc điểm xã hội, văn hóa truyền thống và các cuộc vận động, các phong trào lớn của ngành, của địa phương; phối hợp các lực lượng công tác PBGDPL trong và ngoài ngành GD&ĐT tham gia thực hiện.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Hiến pháp 2013; các Nghị quyết quan trọng được Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 thông qua:Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ,  Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; các Nghị quyết của tỉnh ủy: Nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển CN-TTCN đến năm 2025 và những năm tiếp theo,  Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 09 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới;  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;  Chỉ thị số 2919/CT-BGDDT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục, Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Công văn số 3043/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục; Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện xã hội hóa, đa dạng hóa, phát huy các hình thức nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục ngoại khóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa.
3. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.
5. Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  (ngày 9 tháng 11) đúng văn bản hướng dẫn.
6. Phát huy sự phối hợp giữa nhà trường và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
7. Tiếp tục thực hiện, bổ sung, nâng cao chất lượng việc quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tổng hợp, xây dựng Danh mục sách pháp luật để bổ sung sách, tài liệu mới cho Tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
8. Tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, chủ yếu của các văn bản Luật được Quốc hội thông qua. Tích cực phổ biến những chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo, HĐND, UBND thành phố, địa phương ban hành. Kết hợp việc phổ biến văn bản pháp luật với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của thành phố như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cải cách hành chính”; “Phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”, Nghị quyết 02-NQ/TH.U ngày 29/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững”. Đồng thời, PBGDPL cần gắn với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua, chủ điểm của ngành giáo dục và đào tạo.
III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG
1. Đối với BGH ; giáo viên và nhân viên
- Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các chuyên đề pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác: Hiến pháp 2013, Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ,  Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch số 56/2014/QH13, Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13, Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12, Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13; Luật Tố cáo số 03/2011/QH13; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13,Luật Công đoàn số 12/2012/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13; Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13; Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi, bổ sung năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13; Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, bổ sung số 40/2013/QH13;
- Công tác xây dựng, bảo vệ Tổ quốc: Luật Quốc phòng năm 2005, Luật Biên giới quốc gia 2003, Luật Biển Việt Nam năm 2012.
- Phổ biến các quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, HĐND, UBND tỉnh, thành phố liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục tại đơn vị; Điều lệ trường tiểu học ; Đạo đức nhà giáo; các quy định về dạy thêm, học thêm như: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐ; Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh quy định về dạy thêm, học thêm; các quy định về chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
- Các văn bản mới có hiệu lực thi hành trong năm 2018 liên quan đến lĩnh vực, chuyên ngành công tác.
2. Đối với học sinh
- Trích chọn lọc một số nội dung liên quan đến kiến thức giáo dục đạo đức trong các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các chuyên đề pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác: Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Biển Việt Nam năm 2012;Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi năm 2008; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13, và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Các văn bản quy phạm về công tác quản lý, đánh giá xếp loại người học: Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học ban hành theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; Văn bản số 4775/2008/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/9/2015 về việc triển khai, tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường phổ thông.
- Vấn đề phòng, chống bạo hành, buôn bán, xâm hại trẻ em, các quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến trẻ em trong giao thông đường bộ, trong lĩnh vực an ninh - trật tự an toàn xã hội và một số văn bản khác có liên quan đến đối tượng này.
3. Đối tượng khác có liên quan đến lĩnh vực giáo dục
Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; bảo vệ môi trường; chăm lo sự nghiệp giáo dục, tôn vinh nhà giáo và nghề dạy học.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL của đơn vị
- Đội ngũ CBCCVC làm công tác PBGDPL phải thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới và và tổ chức đưa những thông tin pháp luật đến đội ngũ một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đảm bảo nâng cao ý thức pháp luật để từ đó mọi người tuân thủ một cách tự giác.
- Nâng chuẩn chuyên môn người làm công tác pháp chế; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ giáo viên phụ trách, đặc biệt kỹ năng sử dụng tốt các phương tiện thông tin nhằm tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả.
- Tăng cường đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là tổ chức tốt “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả.
-  Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng bổ sung, cập nhật thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của các đơn vị.
- Tăng cường việc rà soát, cập nhật, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GD&ĐT hiện hành; tự kiểm tra để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản hành chính triển khai thực hiện tại đơn vị phù hợp với căn cứ, cơ sở pháp lý mới và tình hình thực tế tại đơn vị như các quy chế, nội quy, quy định,…, đồng thời chú trọng đến thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 9/1/2011 của Bộ Nội vụ.
2. Đổi mới, sáng tạo kết hợp chặt chẽ các hình thức PBGDPL
- Tuyên truyền miệng, biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền; niêm yết văn bản trên các bản tin, phổ biến trên các phương tiện thông tin của đơn vị. Kết hợp các phương pháp: phổ biến kết hợp tổ chức thực hiện; tuyên truyền kết hợp vận động chấp hành pháp luật, kiểm tra thực hiện pháp luật tại đơn vị.
- Tổ chức nhiều buổi ngoại khoá, thi tìm hiểu pháp luật nhằm tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao ý thức pháp luật cho CB-GV-NV và HS, hạn chế những trường hợp vi phạm pháp luật trong đội ngũ CB-GV-NV và HS của trường.
- Nâng cao chất lượng dạy và học môn đạo đức, môn giáo dục kỹ năng sống: lồng ghép, tích hợp nội dung PBGDPL theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh.
- Công tác PBGDPL tiếp tục được đầu tư và đổi mới, bám sát với yêu cầu nhiệm vụ của ngành, thành phố và của cả nước đặt ra;
V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Thời gian Nội dung Người Thực hiện Đối tượng Hình thức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 8/2018
Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ. Cô Nữ  Cán bộ quản lý, giáo viên   Học tập trung.
Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương. Cô Nữ Cán bộ quản lý, giáo viên  Học tập trung.
Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cô Nữ Cán bộ quản lý, giáo viên  Học tập trung.
Nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển CN-TTCN đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Cô Nữ Cán bộ quản lý, giáo viên  Học tập trung.
Nghị quyết số 09 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Cô Nữ Cán bộ quản lý, giáo viên   Học tập trung.
Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Cô Nữ  Cán bộ quản lý, giáo viên   Học tập trung.
Chỉ thị số 2919/CT-BGDDT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục HT Cán bộ quản lý, giáo viên  Học tập trung.
 
 
 
 
 
 
Tháng 9/2018
Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các Nghị định có liên quan đến xử phạt vi phạm an toàn giao thông Cô Khánh GV, HS HĐNGLL
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Cô Nữ Cán bộ quản lý, giáo viên  Học tập trung.
Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 ban hành chương trình hành động NQ29 Cô Nữ Cán bộ quản lý, giáo viên  Học tập trung.
Chỉ thị 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
 
HT Cán bộ quản lý, giáo viên   Học tập trung.
Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội Cô Nữ BGH, GV Học tập trung.
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII HT Cán bộ quản lý, giáo viên  Học tập trung.
Công văn số 3043/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục Cô Nữ  Cán bộ quản lý, giáo viên   Học tập trung.
Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở. Cô Hòa BGH, GV Học tập trung
Điều lệ  trường Tiểu học; Các quy định, quy chế trong đơn vị (văn hóa ứng xử, nội quy đơn vị, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ) Cô Nữ BGH, GV Học tập trung.
 
 
 
 
 
Tháng 10/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Cô Nữ BGH, GV  Học tập trung.
Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Cô Nữ BGH, GV Học tập trung.
Luật Viên chức năm 2010.
Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13.
Cô Nữ BGH, GV Học tập trung.
Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Cô Nữ BGH, GV Học tập trung.
Các văn bản quy phạm về công tác quản lý, đánh giá xếp loại người học: Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học ban hành theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo Cô Hòa CBGV, HS  
Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 9/2018 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cô Minh BGH, GV Đăng trên trang web trường
Các quy định liên quan dạy thêm, học thêm Cô Nữ BGH, GV Học tập trung.
Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi năm 2008 Cô Vân Khánh GV, HS Tập trung
Tháng 11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2013 Cô Tuyến BGH, GV Học tập trung
Hiến pháp 2013, Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 Cô Minh BGH, GV Đăng trên trang web trường
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Cô Tuyến BGH, GV Đăng trên trang web trường
Các quy định pháp luật về minh bạch tài sản (kê khai tài sản) Cô Tuyến BGH, GV Đăng trên trang web trường
Thông tư số10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 quy định về BCV pháp luật và tuyên truyền pháp luật Cô Minh BGH, GV Đăng trên trang web trường
Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 10/2018  liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cô Nữ BGH, GV Học tập trung
Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định. Cô Khánh GV, HS HĐNGLL
Báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng ngày PL Cô Trang    
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.
 Luật Bình đẳng giới năm 2006. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.
Cô Khánh GV, HS Tổ chức thi tìm hiểu
Tháng 12/2018  Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 83/2015/QH13 Cô Hồng BGH, GV Đăng trên trang web
Luật An toàn thực phẩm năm 2010 Cô Minh CBGV, NV Đăng trên trang web
Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 11/2018 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cô Nữ BGH, GV Đăng trên trang web
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 Cô Hồng CBGV, NV, HS Học tập trung
Đăng trên trang web
Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông;
Văn bản số4775/2008/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/9/2015 về việc triển khai, tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường phổ thông.
 
Cô Nữ CBGV, HS Học tập trung
Đăng trên trang web
 
 
 
Tháng 1+2/2019
Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý, sử dụng pháo Cô Nữ BGH, GV Học tập trung
Luật Quốc tịch Việt Nam số 56/2014/QH13 Cô Minh CBGV,NV Đăng trên trang web
Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 Cô Minh CBGV,NV Đăng trên trang web
Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 12/2018 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cô Minh CBGV, NV Đăng trên trang web
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13, và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cô Vân Khánh CBGV, HS Tập trung
Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thành phố quý I, năm 2019 Cô Nữ BGH, GV Học tập trung
 
 
 
 
 
Tháng 3/2018
 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Cô Minh CBGV,NV Đăng trên trang web
Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 Cô Minh CBGV,NV Đăng trên trang web
Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thành phố quý I, năm 2018 Cô Nữ BGH, GV Học tập trung
Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 1,2/2018 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo Cô Nữ BGH, GV Học tập trung
Vấn đề phòng, chống bạo hành, buôn bán, xâm hại trẻ em, các quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến trẻ em trong giao thông đường bộ, trong lĩnh vực an ninh - trật tự an toàn xã hội Cô Hòa CBGV, HS Tập trung
 
 
 
 
 
Tháng 4/2019
Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi bổ sung) số 46/2014/QH13 Cô Minh CBGV,NV Đăng trên trang web
Luật Tiếp công dân năm 2013 Cô Lệ CBGV Học tập trung
Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thành phố quý II, năm 2019 Cô Nữ BGH, GV Học tập trung
Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 3/2019 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cô Nữ BGH, GV Học tập trung
Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, Luật Công đoàn số 12/2012/QH13, Cô Minh CBGV, VN Đăng trên trang web
 
 
 
 
 
Tháng 5/2019
Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13; Cô Minh CBGV,NV Đăng trên trang web
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. Cô Minh CBGV,NV Đăng trên trang web
 Văn bản QPPL trong lĩnh vực GD&ĐT về công tác thi, tuyển sinh năm  học 2018-2019. Cô Minh CBGV,NV Đăng trên trang web
Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thành phố quý II, năm 2019 Cô Nữ BGH, GV Học tập trung
Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 4/2019 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cô Nữ BGH, GV Học tập trung
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13; Cô Nữ BGH, GV Học tập trung
Tháng 6+7/2019 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Cô Nữ BGH, GV Đăng trên trang web  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 Cô Nữ BGH, GV Đăng trên trang web 
Nội dung PBGDPL trong Nhà trường của UBND thành phố quý II, năm 2019 Cô Nữ BGH, GV Đăng trên trang web 
Các văn bản QPPL mới ban hành và có hiệu lực trong tháng 5/2019 liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cô Nữ CBGV,NV Đăng trên trang web
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch số 56/2014/QH13, Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13, Cô Nữ CBGV,NV Đăng trên trang web
Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, Cô Nữ CBGV,NV Đăng trên trang web
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, Cô Nữ CBGV,NV Đăng trên trang web
 
Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2018– 2019 của trường TH Thạch Môn, đề nghị các cán bộ - giáo viên – nhân viên toàn trường nghiêm túc nghiên cứu thực hiện, đạt hiệu quả.
 
Nơi nhận:
-PGD&ĐT;
- Web site trường;
-Lưu VT
                  HIỆU TRƯỞNG
 
                                               
 
 
                  Nguyễn Thị  Nữ

Tác giả bài viết: Trường Tiểu học Thạch Môn

Nguồn tin: Trường tiểu học Thạch Môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 161

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 312

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 165512